Aanbod en behandeling

Doelgroep

GGZ Hoflanden biedt generalistische en specialistische GGZ op ambulante basis voor (jong) volwassenen en ouderen met uiteenlopende (complexe) psychische klachten. Bij de behandeling en diagnostiek staat de cliënt centraal. Wij streven ernaar om samen met de cliënt een systemische integrale behandelaanpak te realiseren.

Betrekken van naasten

In de visie van GGZ Hoflanden staat een psychisch probleem zelden op zichzelf. Daarom vinden wij het belangrijk dat er in de behandeling ruimte is om naasten te betrekken.

Wie kunnen bij ons terecht?

Cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in onze instelling terecht:

 • AD(H)D;
 • Hoogfunctionerend autisme;
 • (Sociale) communicatiestoornissen;
 • Depressieve en stemmingsstoornissen;
 • Angststoornissen;
 • Trauma en stress-gerelateerde stoornissen;
 • Somatoforme stoornissen;
 • Persoonlijkheidsstoornissen.

Wat behandelen wij niet?

Wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie die niet is toegerust om alle stoornissen te behandelen. Stoornissen die wij niet behandelen zijn: Schizofrenie, psychosen, verslaving, ernstige agressieproblematiek en/of delictgedrag. Neem hiervoor contact op met uw huisarts voor een passende verwijzing.

Wij bieden alleen ambulante zorg en hebben geen mogelijkheid tot opname. Evenmin bieden wij crisisopvang.

Crisisopvang
GGZ Hoflanden is een instelling voor ambulante zorg. Er is geen sprake van 24 uurs bereikbaarheid. In geval van crisis op momenten dat uw behandelaar van GGZ Hoflanden niet bereikbaar is, dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Zo nodig zal deze voor u contact opnemen met de crisisdienst van GGZ Delfland.
Wanneer u denkt aan zelfmoord kunt u ook contact opnemen met www.113online.nl. Deze organisatie biedt ondersteuning, telefoonnummer 0900-0113.

Zie ook http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart. Via deze organisatie kunt u onder begeleiding van een ervaringsexpert een crisiskaart maken waarop voor u en uw omgeving staat wat voor u belangrijk is wanneer u in crisis bent.

Behandelingen en therapievormen

De behandelaren binnen GGZ Hoflanden beschikken over ruime ervaring met de behandeling van uiteenlopende stoornissen. Daartoe behoren AD(H)D, hoogfunctionerend autisme, depressieve en stemmingsstoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

Bij de behandeling kunnen diverse therapieën worden ingezet, zoals:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie
 • Interpersoonlijke psychotherapie
 • EMDR
 • EFT – relatietherapie
 • Schematherapie
 • Inzichtgevende therapie
 • Farmacotherapie (via consulent-psychiaters)

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van individuele behandeling, systemische interventies en of groepsbehandelingen, waaronder psycho-educatie & preventieprogramma’s. Waar mogelijk wordt ook e-health ingezet.
Wanneer een cliënt zich bij onze organisatie aanmeldt, vragen wij om één of meerdere vragenlijsten ten behoeve van diagnostiek en effectmeting in te vullen.

Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek en een uitgebreid psychiatrisch onderzoek zijn vaak onderdeel van de behandeling, maar diagnostiek kan ook apart worden aangeboden.
Het psychodiagnostisch onderzoek wat wij uitvoeren is divers. Dit betreft bijvoorbeeld persoonlijkheidsonderzoek, intelligentieonderzoek, diagnostiek op het gebied van Autisme en ADHD. Ook hierbij maken wij gebruik van de binnen de pool van samenwerkende praktijken bestaande expertise.

Zelfhulp/ E-healthprogramma’s
Veel uitgeverijen publiceren informatieboeken en zelfhulpboeken voor uiteenlopende psychische klachten. Zelf maken wij gebruik van diverse e-health programma’s. Daarnaast zijn er op Internet verschillende Apps en E-health programma’s te vinden voor allerlei psychische klachten. Wij stimuleren onze cliënten hiervan waar mogelijk gebruik te maken.

Behandeling

Aanmelding en voorbereiding

Na aanmelding vindt eerst een korte telefonische intake plaats om te bespreken of uw hulpvraag aansluit bij ons hulpaanbod en behandelmethoden. Gedurende de wachttijd bieden wij de online E-health module ”Eerste stap naar herstel” aan van Therapieland.

U krijgt daarna een informatiepakket toegestuurd, waarin meer wordt verteld over de organisatie, onze werkwijze, de verschillende therapieën en behandelvormen, hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en bijvoorbeeld op welke manier wij de voortgang en effectiviteit van de behandeling zullen meten. Zo bent u goed voorbereid op uw eerste bezoek.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek maakt u kennis met uw behandelaar. Samen bespreekt u uw klachten en problemen, waarna uw hulpvraag en wat u met de behandeling wilt bereiken (de behandeldoelen) wordt vastgelegd. Uw behandelaar zal met u de verschillende behandelmogelijkheden bespreken. Samen maakt u afspraken over hoe de behandeling zal worden ingezet. Dit wordt vastgelegd in een behandelplan, waaraan u uw toestemming moet verlenen.

Behandelplan

In het behandelplan staan de afspraken die cliënt en behandelaar samen maken, zoals:

 • Een samenvatting van de klachten en problemen
 • De gestelde diagnose(n)
 • De hulpvraag
 • De doelen van de behandeling
 • De inhoud van de behandeling en de gekozen vorm van therapie
 • De frequentie van contacten en een inschatting hoe lang de behandeling zal duren
 • Wie uw dagelijkse behandelaar en wie uw regiebehandelaar (degene die toezicht houdt op een correct en effectief verloop van de behandeling) zullen zijn
 • Het volgende evaluatiemoment

Het behandelplan wordt in samenspraak met u vastgesteld.

U houdt zelf zoveel mogelijk de regie. Dit geldt bij het vaststellen van het behandelplan, bij de inhoud van de behandeling en bij de evaluatie. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen en mogelijkheden.

Betrekken van naasten

Het kan zinvol zijn om een naaste te betrekken bij de behandeling. Deze kan vaak een goede aanvulling geven op wat u zelf kunt vertellen over uw klachten en problemen. Daarnaast heeft een naaste misschien vragen over hoe u het beste gesteund kan worden tijdens en na uw behandeling. Uw behandelaar kan daarom voorstellen om een naaste te betrekken bij de behandeling. Betrekken van mensen uit uw omgeving gebeurt uiteraard altijd in overleg en alleen met uw instemming. Wilt u zelf graag een familielid, vriend of vriendin meenemen naar een gesprek? Dat kan ook. Overlegt u dit dan even met uw behandelaar.

Actieve rol

Vanaf het begin zullen wij u actief betrekken bij uw behandeling. Dat kan zijn in de vorm van opdrachten of het thuis lezen van informatiemateriaal. Ook maken wij waar dat zinvol is gebruik van e-health modules. Zo werkt u samen met ons actief aan uw herstel en wordt uw eigen kracht zoveel mogelijk versterkt.

Evaluatiemomenten

Gedurende de hele behandeling wordt regelmatig met u besproken hoe uw herstel vordert. Dit maakt het mogelijk om op- of af te schalen. Wij zullen u hierin altijd actief begeleiden. Het doel is om u te helpen zo snel als mogelijk weer zelfstandig verder te kunnen.

Terugvalpreventie

Samen maken wij een plan om de kans op terugval zo klein mogelijk te maken. Pas dan kan het behandeltraject succesvol worden afgesloten.

Meer informatie over intake en behandeling?

Wilt u weten hoe een intakeprocedure en behandeling bij GGZ Hoflanden verloopt, dan verwijzen wij u graag naar ons kwaliteitsstatuut.